Franck Barthe,
Eric A. Carlen,
Komla Domelevo,
Alexandros Eskenazis,
Rupert L. Frank,
Ramon van Handel,
Irina Holmes,
Benjamin Jaye,
Sergei Kislyakov,
Dong Li,
Elliott H. Lieb,
Connor Mooney,
Pavel Mozolyako,
Fedor Nazarov,
Nikolai Osipov,
Stefanie Petermichl,
Dmitriy Stolyarov,
Tomasz Tkocz,
Sergei Treil,
Vasilij Vasyunin,
Alexander Volberg,
Pavel B. Zatitskiy,
Sam Zbarsky,